Skip to main content

Ulike metoder -hver for seg og sammen

Her vil jeg gi deg innblikk i noen av de metodene jeg bruker i behandling. I tillegg til mindfulnessbasert og kognitiv terapi, metakognitiv terapi, systemiske tilnærminger fra familiepsykologien og mestringsfokuserte tilnærminger, har jeg valgt ut tre metoder som krever litt mer beskrivelse. Det er EMDR traumebehandling, Emosjonsfokusert terapi EFT og Coherence therapy.

           

EMDR - bearbeiding etter traumer (Eye-Movement-Desensitization-Reprocessing)

Jeg er sertifisert som EMDR behandler. Har også utstyr til dette som noen foretrekker, såsom en lightbar.

EMDR er en anerkjent og mye brukt bearbeidingsmetode ved traumer og kan være særlig effektiv hvis man er plaget av stadige flashbacks og gjenopplevinger etter traumerhendelser og som typisk betegner posttraumatisk stresslidelse - PTSD og kompleks PTSD. Metoden er listet opp som førstevalg av Verdens Helseorganisasjon (WHO) når det gjelder behandling av PTSD. 

EMDR kan også brukes for å bearbeide andre typer traumer, eller bilder og hangups som skaper angstsymptomer også uten at denne diagnosen PTSD foreligger. 

Målet er å få de sterkeste stress-og traumereaksjonene til å dempe seg eller bli borte, og kunne legge vonde hendelser bak seg gjennom en systematisk bearbeiding.

EMDR har også det særtrekk at det kreves mindre verbalt enn en vanlig terapisamtale. 

Ved siden av bearbeiding kan det føles viktig å mestre triggere og traumereaksjoner i hverdagen og vi går gjennom stressregulering og såkalt stabiliseringstrening når det trengs. Dette er ferdigheter som læres både i forkant og underveis i EMDR behandling. EMDR oppleves av mange som en trygg og effektiv behandlingsmetode som raskt kan få ned angstnivå og indre uro ved traumeplager.

Les mer informasjon her: http://emdrnorge.no

 

EFT - Emosjonsfokusert terapi

EFT er regnet for å være en effektiv metode som jobbe dypt og gi gode resultater - det handler om å erfare følelser. Metoden kan få deg til å oppdage at det er følelser der du burde lytte bedre til. Det handler om følelsenes funksjon, hvorfor vi har følelser, når de oppstår, hvordan de oppfører seg, hva de vil fortelle oss og hvordan vi kan ha bruk for dem. 

Filmene om Alfred og Skyggen er anbefalt å se. Flere av dem er å finne på YouTube. De er laget av psykologen Anne-Hilde Vassbø Hagen fra Bergen som har bidratt mye til å spre EFT kunnskap i Norge.

Her er et eksempel på en film som kan brukes til mangt i terapirommet.

 

Alfred & Skyggen - en liten film om selvkritikk - YouTube

 

 

 

 

En annen metode: Coherence Therapy

                     

          Hilma af Klimt, svensk kunster (1862-1944)

 

Coherence terapi er en terapiprosedyre hvor flere kjente innfallsvinkler fra klinisk psykologi puttes sammen og er designet utifra sammenfattende studier på emosjon og hukommelse med teorigrunnlag innen nevrobiologiforskning. Fokuset i denne forskningen har vært på hva som skal til for å avlære tidligere emosjonelle erfaringer.  

Metoden har som mål å utforske tidligere vonde emosjonelle erfaringer som skapte mestringsmåter for overlevelse. Disse mestringsmåtene er med tiden blitt utdaterte og ikke lenger adaptive, og istedet blitt drivere for plagsomme symptomer.

Metoden ble godt kjent i følgende bok og har inspirert mange klinikere:

Unlocking The Emotional Brain - Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation av Bruce Ecker, Laurel Hulley og Robin Ticic (2012). 

Når man bruker prosedyren ved å gå tilbake i tid og erfare emosjonelt hva symptomet står i sammenheng til, vil det gi hjernen et dypere sammenligningsgrunnlag med nyere gode erfaringer man opplever i nåtid enn det som rent kognitivt kan forstås med fornuft. Det er helt nødvendig at arbeidet har et emosjonelt og opplevelsesbasert fokus for å åpne opp ny emosjonell innsikt.

Det nevrobiologisk forskning kan sammenfatte som forutsetning for en emosjonell endring, blir forsøkt overført til en terapisammenheng ved bruk av en prosedyre som kalles Therapeutic Memory Reconsolidation. Det er når gamle og nye relevante emosjonelle erfaringer  oppleves og oppleves å stå i et direkte motsetningsforhold til hverandre emosjonelt, at en større endring er mulig. I praksis må de relevante emosjonelle motsetningene også være presentert samtidig innen en og samme terapitime, men med muligheten åpen generelt innenfor fem-seks klokketimer. Prosedyren i Coherence Therapy må være emosjonelt og relevant tilrettelagt. Den brukes gjerne alene eller som et tillegg for å optimalisere behandlingseffekter innenfor andre metoder.

Les mer her: http://coherencetherapy.org

Video med Bruce Ecker: https://youtu.be/W_Iu6w7na8k